Największe w Polsce wdrożenie szerokopasmowe technologii LTE dla sektora publicznego

Dzięki wdrożeniu rozwiązania eLTE firmy Huawei na terenie Gminy Miasta Radom, ponad 1,500 gospodarstw domowych zyskało pełny, szybki i stabilny dostęp do sieci szerokopasmowej. Ponadto, 500 z nich zostało wyposażonych w specjalistyczny sprzęt komputerowy w większości przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Wdrożenie realizowane jest w ramach projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” dofinansowanego przez Unię Europejską. Na dzień dzisiejszy jest to największe szerokopasmowe wdrożenie w technologii LTE dla sektora publicznego w Polsce.

Radom to miasto na prawach powiatu położone w centralno-wschodniej Polsce w województwie mazowieckim. Jest siedzibą wielu instytucji o regionalnym znaczeniu: Wojewódzki Urząd Skarbowy, Wydział Zamiejscowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sąd Okręgowy wraz z Prokuraturą Okręgową, delegatura Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych i delegatura Instytutu Pamięci Narodowej.

CEL

Mimo tak ważnych dla regionu instytucji, przed wdrożeniem rozwiązania eLTE firmy Huawei, Gmina miała słabo rozwiniętą infrastrukturę telekomunika-cyjną i niski poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Interne-tu. Braki w nowoczesnej infrastrukturze szerokopasmowej stanowiły podstawo-wą barierę do pełnego wykorzystania szans rozwojowych oferowanych przez nowe technologie. Wdrożenie sieci szerokopasmowej eLTE pomogło ograniczyć poziom wykluczenia cyfrowego, a co za tym idzie przyczyniło się do wzmocnienia społeczeństwa informacyjnego oraz zapewniło lepsze możliwości komunikacyjne jednostkom gminy. Głównym celem projektu była eliminacja wykluczenia cyfrowego poprzez zapew-nienie dostępu do Internetu dla 1,500 gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Radom. 500 gospodarstw domowych objętych projektem zostało także wyposażonych w sprzęt komputerowy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestniczące w projekcie gospodarstwa domowe otrzymają bezpłatny dostęp do Internetu na okres pięciu lat od zakończenia wdrożenia.

Dla uczestników projektu zostaną zorganizowane także szkolenia z zakresu obsługi uruchomionego łącza, podstaw komunikacji elektronicznej, obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania. W przypadku osób niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się, szkolenia indywidualne odbędą się w domach. Projekt przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych oraz niwelowania różnic w dostępie do Internetu. Zapewni dostęp do zasobów edukacyjnych, usług i aplikacji internetowych osobom mniej zamożnym i niepełnosprawnym. Ambicją włodarzy Gminy Radom było zastosowanie najnowocześniejszej technologii bezprzewodowej do realizacji tak kompleksowego projektu, dzięki czemu została zagwarantowana trwałość projektu i szansa na dalszą eksploatację systemu przez wiele lat.

EFEKT

Wdrożenie sieci szerokopasmowej eLTE firmy Huawei na terenie Gminy Miasta Radom pomogło przede wszystkim ograniczyć poziom wykluczenia cyfrowego, jednocześnie przyczyniając się do wzmocnienia społeczeństwa informacyjnego. Efekt projektu to także dostęp do szerokopasmowego Internetu dla wspomnia-nych 1,500 gospodarstw domowych zlokalizowanych na obszarze 100 km2, wyposażenie 500 z nich w niezbędny sprzęt komputerowy, rozwinięta i stabilna infrastruktura telekomunikacyjna, szybki i niezawodny dostęp do sieci szerokopasmowej. Jako integralna część projektu, w gminie Radom został wdrożony system zabezpieczenia sieci. Po zakończeniu programu miasto Radom, jako operator własnej sieci LTE, będzie mogło wykorzystywać sieć także do innych celów komunikacyjnych.

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA

W ramach projektu wybudowany został Centralny Punkt Dystrybucyjny, wyposa-żony w system alarmowy, kontroli dostępu oraz sygnalizacji i gaszenia pożarów. W CPD znajdują się Core LTE oraz elementy do przetwarzania danych w sieci. Jako system dostępowy zaimplementowane zostało rozwiązanie eLTE firmy Huawei składające się z serwerowni (CPD), rdzenia sieci (Core) LTE i dziesięciu stacji eNodeB. Maszty i urządzenia nadawcze rozlokowano na budynkach należących do gminy, a także na dachu Komendy Wojewódzkiej Policji i kominach elektrociepłowni.

W ramach projektu wybudowany został także 2 km odcinek światłowodu pomię-dzy CPD a Uniwersytetem Techniczno-Humanistycznym, który stanowi zarazem główny węzeł sieci szkieletowej. Sieć szkieletowa ma pojemność 1,2 Gb/s. W efek-cie, użytkownicy sieci otrzymali usługę dostępu do Internetu o parametrach 2 Mb/s i 512 Kb/s. Po okresie optymalizacji i stabilizacji sieci, użytkownicy gene-rują średni ruch na poziomie 140 Mb/s (dotychczas usługa w piku osiąga nawet do 200 Mb/s). Radomska miejska sieć pracuje w zakresie częstotliwości 3,6 – 3,8 GHz.

Wart 10,1 mln PLN projekt został w przeważającej części dofinansowany ze środ-ków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności go-spodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu”.

Realizacja projektu została powierzona Konsorcjum firm Nanto i Asseco Poland – dostawcy kompleksowych rozwiązań radiowych dla firm i instytucji.

 

Dodatkowe informacje

  • źródło:: operator

Media

Dodaj komentarz

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

TPL_GK_LANG_BACK_TO_TOP